Wytyczne dla autorów

Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

KRYTERIA

 

Sposób sporządzania przypisów

Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

KRYTERIA

1. Zawartość:

a. Imię i nazwisko autora wraz z afiliacją zastosowaną w przypisie,

b. tekst główny, wstęp, rozwinięcie, zakończenie,

c. bibliografia,

d. adres e-mailowy autora (do użytku redakcji, nie będzie publikowany).

2. Części składowe tekstu należy oznaczać kolejnymi cyframi arabskimi
(1, 2, 3…). W uzasadnionych przypadkach można zastosować kolejny stopień podziału, oznaczając go podpunktem (1.1., 1.2.).

3. Formatowanie tekstu

a. tekst przygotowany w edytorze tekstu MS Word, w formacie .doc lub .docx,

b. marginesy standardowe: 2,5 cm z każdej strony,

c. numeracja stron: na dole strony, na środku,

d. wyjustowanie,

e. paragrafy wyróżnione akapitem (wcięciem), bez odstępów między akapitami,

f. przypisy dolne (zgodnie z poniższymi wskazaniami).

4. Wyróżnienia w tekście

Dopuszczalne są:

a. pogrubienie – w celu wyróżnienia słowa/słów,

b. kursywa – w celu wyróżnienia słów obcych (nie należy jej stosować w cytatach – do nich stosuje się cudzysłów),

c. kursywa – w przypisach i bibliografii, zgodnie ze wskazaniami podanymi poniżej.

5. Sposób tworzenia przypisów

Kursywą należy oznaczyć tytuły książek i artykułów.

W cudzysłowie należy zapisywać nazwy czasopism.

Należy pominąć nazwy wydawnictw oraz imiona i nazwiska tłumaczy (o ile nie jest to istotne dla treści tekstu).

Nie należy stosować automatycznego dzielenia i przenoszenia wyrazów.

6. Ogólna uwaga dotycząca publikacji zagranicznych:

Niezależnie od miejsca publikacji cytowanego tekstu skróty „techniczne” pisze się w języku artykułu, w którym tekst ten jest cytowany. Artykuły w monografii zostaną przygotowane
 w języku polskim, dlatego też należy stosować polskie skróty: red. (redakcja), s. (strona),
t. (tom), cz. (część), nr (numer), z. (zeszyt).

Wszystkie inne elementy opisu (włącznie z miejscem wydania, nawet jeśli ma polski odpowiednik) należy zapisać zgodnie z językiem cytowanej publikacji.

7. Artykuł w czasopiśmie:

1. A. Heider-Rottwilm, Violence against Women. A Challenge to the Churches’ Solidarity, „The Ecumenical Review”46 (1994), nr 2, s. 173-174.

3. Książka autorska:

1 T. Gertler, Jesus Christus – Die Antwort der Kirche auf die Frage nach dem Menschen. Eine Untersuchung zu Funktion und Inhalt der Christologie im ersten Teil der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ des Zweiten Vatikanischen Konzils, Leipzig 1986, s. 303.

 8. Rozdział w książce:

1 J. Anchimiuk, Problem świadectwa Kościołów w Europie dnia dzisiejszego,
w: Pojednanie. Ekumeniczne wyzwania Grazu ’97, red. Z. Glaeser, P. Jaskóła, Opole 1998, s. 51.

9. Strona internetowa:

1 World Alliance of Reformed Churches, The Accra Confession (2004), nr 13, http://www.oaseintim.org/wcrc-indonesia/accra-eng.htm [dostęp: 31.10.2013].

10. Przypis z treścią:

[1]„Wyznanie z Akry” stwierdza, że w neoliberalizmie celem gospodarki jest zwiększanie dochodu właścicieli środków produkcji oraz posiadaczy kapitału bez liczenia się z dobrem innych ludzi czy też szeroko rozumianym dobrem stworzenia (por. World Alliance of Reformed Churches, The Accra Confession, nr 12).

7. Pozycje wcześniej cytowane:

jeśli pozycja była cytowana w poprzednim przypisie:

1 Tamże, s. 159.

jeśli w poprzednim przypisie cytowano pozycję tego samego autora (autorki, autorów, autorek), należy posłużyć się zaimkami: tenże / taż / ciż / też)

jeśli pozycja była cytowana w jednym z wcześniejszych przypisów:

1 J. Anchimiuk, Problem świadectwa Kościołów w Europie dnia dzisiejszego, dz. cyt., s. 51.

w przypadku długich tytułów można zastosować wersję skróconą, oznaczoną tylko wielokropkiem

1 T. Gertler, Jesus Christus – Die Antwort der Kirche auf die Frage nach dem Menschen…, dz. cyt., s. 303.

w przypadku wcześniej cytowanych stron internetowych w kolejnym przypisie należy pominąć adres i datę dostępu:

1 World Alliance of Reformed Churches, The Accra Confession (2004), nr13.