W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

     

W dniu 17 maja 2018 roku miało miejsce w Radomiu ważne wydarzenie naukowe upamiętniające okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości o wymownym tytule W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ojczyzna i pamięć.Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Radom, 17 maja 2018 roku

  Inicjatorem konferencji był profesor Grzegorz Majkowski, który do współpracy zaprosił radomskie instytucje społeczno-kulturalne, oświatowe i naukowe, w tym badaczy przeszłości Polski. W zorganizowanie naukowego spotkania zaangażował się także ks. dr Wojciech Wojtyła i reprezentowane przez niego Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Radomskiej. Ważny wkład wniosły również inne instytucje: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (ZSO), którego uczniowie przygotowali występ artystyczny, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (UTH), którego pracownicy wzięli czynny udział w konferencji oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Szczególną rolę odegrała ta ostatnia instytucja. Biblioteka udostępniła na potrzeby konferencji salę wykładową z pełnym, profesjonalnie przygotowanym zapleczem konferencyjnym. Dzięki temu uczestnicy spotkania, słuchacze i prelegenci mogli w komfortowych warunkach uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i podkreśliła w ten sposób swój misyjny charakter – popularyzowanie wiedzy o przeszłości Polski. Honorowy patronat nad konferencją objął JE bp Piotr Turzyński Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Patronem medialnym konferencji był natomiast „Gość Niedzielny”.

      Wśród słuchaczy znaleźli się pracownicy naukowi, doświadczeni i początkujący badacze z zakresu kultury, języka, wychowania, pasjonaci historii, członkowie Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Radomskiej, w tym emerytowani nauczyciele, członkowie Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Sporą grupę stanowili uczniowie radomskich szkół. Reprezentowali wymieniony wyżej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.  

      Konferencję rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego. Pierwszym prelegentem był dr Adam Duszyk (ZSO w Radomiu). Wystąpił z referatem Polskie drogi do niepodległości - zarys problematyki. Po referacie miał miejsce pokaz musztry z okresu legionowego w wykonaniu członków Szkolnych Grup Rekonstrukcji Historycznej – uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 6 (w mundurach żołnierzy z oddziałów polskich generała Józefa Hallera i Ochotniczej Legii Kobiet). Następnie głos zabrał dr Adrian Szary (UTH). W referacie „Wolność kocham i rozumiem". O językowym obrazie wolności dokonał próby opisu językowego obrazu wolności. Kolejnym prelegentem była dr Marta Bałażak (UTH), która przedstawiła referat Postawy nauczycieli wobec wychowania patriotycznego w szkole.Podkreśliła w nim rolę nauczyciela w kształtowaniu w uczniach patriotycznych postaw.  Ks. dr Wojciech Wojtyła (WSD w Radomiu) w wystąpieniu Miłość ojczyzny i wychowanie patriotyczne w ujęciu Karola Libelta (1807-1875) przybliżył pojęcie ojczyzny irozumienie patriotyzmu w filozoficznej refleksji wielkiego społecznika z Wielkopolski. Następnym prelegentem był dr hab. prof. AMW Grzegorz Majkowski, który w referacie Myśl patriotyczna w „Fundamencie Nowej Polski” ks. biskupa Władysława Bandurskiego w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości dokonał analizy poglądów wielkiego patrioty na temat odbudowy państwa polskiego. Zwrócił uwagę, że zdaniem biskupa Bandurskiego odrodzenie państwa musi być oparte na ściśle określonym systemie aksjologicznym. Ukazał jego rolę w propagowaniu wartości miłości i poświęcenia dla kraju. Ostatnim prelegentem był dr Krzysztof Wójcik (SSW w Kielcach). W referacie Więziennictwo polskie po okresie zaborów omówił proces powstawania struktur organizacyjnych polskiego więziennictwa w odradzającym się kraju i związane z tym problemy.

     W części przeznaczonej na dyskusję na uwagę zasługuje głęboko patriotyczna wypowiedź jednego z członków Radomskiego Towarzystwa Naukowego, przedstawiciela starszego pokolenia, który podkreślił konieczność przywracania pamięci o kulturze kresowej.

    Na konferencji spotkały się różne pokolenia Polaków – osoby starsze, w wieku dojrzałym i młodzież. Każde pokolenie miało określony zasób doświadczeń życiowych i pewien poziom wiedzy o przeszłości Polski. Konferencja stała się okazją do budowania więzi międzypokoleniowej, umacniania wspólnoty Polaków, podtrzymywania tożsamości Polaków. Była lekcją historii i patriotyzmu, miejscem przekazania podstawowych wartości, w tym wartości szacunku dla przeszłości historycznej, wartości wolności, wspólnoty, pracy, miłości Ojczyzny, pamięci historycznej, bezinteresownego poświęcenia dla dobra wspólnego, wartości prawdy. Młodzi ludzie, którzy  dopiero wkraczają w dorosłość, wyszli zapewne ze spotkania z głębszą refleksją, wzbogaceni wewnętrznie i zainspirowani do zainteresowania się przeszłością Polski, drogami dochodzenia do niepodległości, ze świadomością, że o wolność kraju należy stale dbać, a przede wszystkim, tak jak pozostali uczestnicy konferencji, z poczuciem dumy z tego, że są Polakami.

 Dr hab. prof. AMW Grzegorz Majkowski