Słowo wstępne. Apel do Polskich Nauczycieli

JESTEŚCIE SOLĄ I ŚWIATŁEM!

Słowo do jasnogórskich pielgrzymów AD 2012

 

Jesteście solą i światłem” (por. Mt 5, 13-14) - to nie tyle hasło naszej tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę czy też motto programu formacyjnego duszpasterstwa nauczycieli, co raczej przypomnienie tego, na czym polega zadanie Kościoła, który jest obecny w świecie nierzadko oddalonym od Boga. Dodajmy, Kościoła, który stanowimy i budujemy my sami, gromadząc się wokół Chrystusa. Jest to równocześnie przypomnienie zasady, na której opiera się nauczycielska tożsamość.

„Biblijne metafory, takie jak sól ziemi czy światło świata, w jakiejś mierze sygnalizują, że Kościół pełni funkcję reprezentanta. Metafora sól ziemi zakłada, że nie cała ziemia jest solą. […] Być niejako wyłomem, który wiedzie poza świat ku światłu Boga, starać się, by cały czas była otwarta owa szczelina, przez którą może wpadać w świat powietrze - na tym polega specyficzne posłannictwo Kościoła” - pisał w 1997 roku kard. Józef Ratzinger (Sól ziemi, Kraków 1997, s.233). Z roku na rok, także w naszym polskim kontekście, doświadczamy tego, jak ten wyrażony przez dzisiejszego Papieża postulat zyskuje na aktualności. Żyjemy w czasach, gdy Kościół najpierw musi intensywnie zabiegać o własną, ewangeliczną wiarygodność, aby potem mieć siłę oraz odwagę pełnienia roli profetycznego sprzeciwu wobec fałszywych ideologii. Kościół, w nas i poprzez nas, powinien stawać się dzisiaj sługą ludzkości poszukującej światła. Powinien stawać się sakramentem delikatności i miłości Boga wobec wielu braci i sióstr, którzy pobłądzili na życiowych drogach. „Kościół musi starać się, by człowiek, jeśli można tak powiedzieć, dorósł do samego siebie, by swym możliwościom fizycznym potrafił przeciwstawić odpowiednie możliwości etyczne. Ich źródłem, jak wiemy, nie jest sama tylko moralność, lecz wewnętrzna więź z żywym Bogiem. Moralność zachowuje siłę tylko wtedy, gdy ON - jako siła - rzeczywiście wypełnia nasze istnienie” - dodawał kard. Ratzinger (tamże, s. 197-198).

W dokumencie przygotowującym tegoroczny watykański Synod Biskupów na temat nowej ewangelizacji czytamy: „Na tym polega katastrofalny stan edukacji: nie potrafimy już zaoferować młodym, nowym pokoleniom tego, co powinniśmy im przekazać. Jesteśmy wobec nich dłużnikami prawdziwych wartości, które są podstawą życia. Tak oto ignoruje się i zapomina o istotnym celu edukacji, jakim jest formowanie osób, by mogły one żyć w pełni i mogły wnosić własny wkład w dobro społeczeństwa. Narasta więc w różnych miejscach zapotrzebowanie na prawdziwą edukację i ponowne odkrycie potrzeby wychowawców, którzy byliby nimi naprawdę” (Synod Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, nr 20). Aby współczesny świat, a zwłaszcza młode pokolenia, przekonać do wartości, które płyną z Ewangelii, należy przede wszystkim wzmocnić starania na rzecz własnej świętości. To od nas samych, od naszej osobistej formacji zależy, czy będziemy w stanie stać się znakiem, który prowokuje do refleksji nad życiem i który zaprasza do przyjęcia systemu wartości wypróbowanego w życiu wielu chrześcijańskich pokoleń.

Mam głęboką nadzieję, że czas wspólnego spotkania tu, na Jasnej Górze, pozwoli nam odnowić łaskę chrześcijańskiego i nauczycielskiego powołania. Niech Maryja - Uczennica Boskiego Mistrza, zawsze posłuszna słowu Bożemu, skutecznie pouczy nas, jak stawać się w świecie zaczynem Królestwa Bożego. Jej powierzamy nasze zamyślenie nad posłaniem całego Kościoła i każdego z nas z osobna.

+ Edward Dajczak

Delegat Konferencji Episkopatu Polski

ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli

 

Apel do Polskich Nauczycieli

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY - POLSCY NAUCZYCIELE!

Nasza tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Jesteście solą i światłem”. Te słowa kierują naszą uwagę na szczególną rolę, jaką mamy pełnić wobec tych, wśród których realizujemy nasze zawodowe zadania. We współczesnym świecie coraz bardziej widoczne są fałszywe wzorce postaw, podważa się najbardziej oczywiste prawdy i obiecuje znalezienie szczęścia tam, gdzie go nie ma. Oglądając świat tak sugestywnie ukazywany w środkach przekazu oraz w wytworach współczesnych artystów, można odnieść wrażenie, że stał się on przestrzenią wypełnioną głównie absurdem, cynizmem, okrucieństwem i chciwością, a prawdziwe życie polega na chwytaniu nadarzających się okazji, bez oglądania się na konsekwencje. W takim otoczeniu kulturowym, jako nauczyciele, mamy moralny obowiązek przekazywać młodym, że można, warto, a nawet trzeba myśleć i żyć inaczej.

Szkoła nie jest tylko miejscem przekazywania informacji, nie jest tylko instytucją, w której uczeń dowiaduje się, jak zbudowany jest świat materii oraz jak urządzone było kiedyś czy współcześnie życie społeczeństw. Szkoła jest i ma być miejscem, w którym dzieci, współpracując z nami, poznają także dziedzictwo naszej kultury duchowej, a obcując z tym dziedzictwem budują własną tożsamość. To właśnie dzięki naszej nauczycielskiej służbie uczniowie mają szansę, aby rozwinąć i umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna. To my właśnie, poprzez słowo i przykład osobisty, mamy być dla uczniów światłem, które oświetla im drogi przyszłości. Jako nauczyciele nigdy nie powinniśmy zapominać, że nasza misja polega na budowaniu fundamentów polskiego jutra.

”TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE JEJ MŁODZIEŻY CHOWANIE” - te słowa wielkiego kanclerza nigdy nie przestaną być aktualne. Dlatego jako uczestnicy 75 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę zapraszamy wszystkich nauczycieli do odważnego pełnienia roli przewodników polskiej młodzieży. Im bardziej kultura masowa uwodzi naszych uczniów mirażami fałszywych dróg, tym bardziej potrzebują oni od nas światła prawdy.

Hasło naszej pielgrzymki nawiązuje do słów Jezusa skierowanych do uczniów. Zawierają one w sobie uniwersalną prawdę o roli nauczyciela. Dlatego nasze zaproszenie do bycia „solą i światłem” kierujemy do wszystkich, tak samo jak wszystkim bez wyjątku Koleżankom i Kolegom przekazujemy serdeczne pozdrowienia oraz życzenia wielu sukcesów i radości w pracy z uczniami.

Jasna Góra, 2 lipca 2012 roku