Zeszyt 3 (2019) - Wykaz artykułów język polski, angielski, niemiecki

Spis treści

Wprowadzenie
ARTYKUŁY
Bp Piotr Turzyński
Niepodległość ducha. W poszukiwaniu sensu historii Polski
Ks. Marek Dziewiecki
Katolicki nauczyciel i wychowawca
Maria Gagacka
Wolontariat drogą budowania wspólnoty
Iwona Gryz
Wartość pracy grupowej uczniów na zajęciach języka obcego
w procesie kształtowania kompetencji kluczowych
Emilia Gulińska
Prawne aspekty lokalnych i regionalnych programów wyrównywania
szans edukacyjnych
Ks. Bartłomiej Krzos
Filozoficzne spojrzenie na przyczyny różnych form wykluczenia
Krzysztof Linowski
Oblicza niedostosowania społecznego młodzieży gimnazjalnej
Wioleta Malicka
Odkrywać nieodkryte, czyli o pisarzu minorum gentium czasów saskich
- Jan Stanisław Jabłonowski i ostatnie dokonanie fabulistyki staropolskiej
Ks. Marcin Sieńkowski
Religia i wiara w ujęciu Augusta Comteʼa
Joanna Smarż
Prawo dziecka do nauki i wypoczynku w kontekście zadawania
prac domowych
Leszek Wianowski
„Złoty środek” jako zasada wychowawcza i ascetyczna

WYKŁADY
Jak walczyć o niepodległość i jak ją budować? Doświadczenia polskiej
historii. Wykład prof. dra hab. Andrzeja Nowaka dla nauczycieli
wygłoszony w trakcie 81. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli
na Jasną Górę, 2 lipca 2018 r.
RECENZJE
Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Recenzja książki - Zenon Kard. Grocholewski, Bł. Edmund Bojanowski
w dynamizmie twórczej miłości, Poznań 2014, ss. 160
SPRAWOZDANIA
Grzegorz Majkowski
Ojczyzna i pamięć.Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
W drodze do Niepodległej. Język. Kultura. Wychowanie. W 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości” - Radom, 17 maja 2018 r.
VARIA
Sylwia Zydek
Edukacja w miejscach pamięci - wrocławski projekt edukacyjny
(Szkoła Podstawowa)
SCENARIUSZE LEKCJI

 

ContensIntroduction


ARTICLES
Bp Piotr Turzyński
Independence of the spirit. In search of the meaning of Polish history
Fr. Marek Dziewiecki
The catholic teacher and educator
Maria Gagacka
Volunteering as the mean of building a community
Iwona Gryz
The value of group work of students during foreign language classes
in the process of shaping key competences
Emilia Gulińska
Legal Aspects of local and regional educational opportunities
for educational opportunities
Fr. Bartłomiej Krzos
A philosophical look at the causes of various forms of exclusion
Krzysztof Linowski
Faces of social maladjustment of junior high school students
Wioleta Malicka
To discover the unexplored, the writer minorum gentium from the Saxon
times – Jan Stanisław Jabłonowski and the last representation of the old
Polish folk style
Fr. Marcin Sieńkowski
Religion and faith according to Auguste Comte
Joanna Smarż
Child’s right to education and leisure in the context of homework
assignments

Leszek Wianowski
„Golden mean” as an educational and ascetic principle
LECTURES
How to fight for independence and how to build it? Experiences
of Polish history – the lecture by prof. Dr. hab. Andrzej Nowak
for teachers delivered during the 81st National Pilgrimage of Teachers
to Jasna Góra, July 2, 2018
REVIEWS
Fr. Sylwester Jaśkiewicz
The book review of Zenon Kard. Grocholewski, Blessed Edmund
Bojanowski in the dynamics of creative love, Poznań 2014
REPORTS
Grzegorz Majkowski
Homeland and memory. The report from the National Scientific Conference:
On the way to Independent. Language. Culture. Education. On the
100th anniversary of regaining independence by Poland – Radom,
17th May 2018
VARIA
Sylwia Zydek
Education in the memory places of the Wrocław educational project
- primary school
LESSON SCENARIOS

 

InhaltsverzeichnisEinleitung
BEITRÄGE
Bf Piotr Turzyński
Die Unabhängigkeit des Geistes. Auf der Suche nach dem Sinn der
polnischen Geschichte
P. Marek Dziewiecki
Der katolische Lehrer und Erzieher
Maria Gagacka
Das Volontariat als Weg zum Gemeinschaftsaufbau
Iwona Gryz
Der Wert der Schülergruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht
im Prozess der Herausbildung von Schlüsselkompetenzen
Emilia Gulińska
Juristische Aspekte der lokalen und regionalen Programme zum
Bildungschancenausgleich
P. Bartłomiej Krzos
Zu verschiedenen Ursachen von Ausgrenzungsformen aus philosophischer
Sicht Krzysztof Linowski
Zum mangelhaften sozialen Anpassung der gymnasialen Jugend
Wioleta Malicka
Das Unentdeckte entdecken – einige Worte zum minorum gentium
-Schriftsteller der sächsischen Zeit – Jan Stanisław Jabłonowski
und die letzte Leistung der altpolnischen Fabulistik
P. Marcin Sieńkowski
Zur Religion und zum Glauben nach August Comte
Joanna Smarż
Das Recht des Kindes auf Lernen und Erholung im Kontext
der Hausaufgaben

Leszek Wianowski
„Die goldene Mitte” als erzieherisches und asketisches Prinzip
VORLESUNG
Wie soll Unabhängigkeit erkämpft und aufgebaut werden? Erfahrungen
der polnischen Geschichte. Vorlesung von Prof. Andrzej Nowak für
Lehrer, gehalten während der 81. Gesamtpolnischen Pilgerfahrt nach
Jasna Góra am 2. Juli 2018
REZENSIONEN
P. Sylwester Jaśkiewicz
Buchrezension – Zenon Kard. Grocholewski, Der sel. Edmund Bojanowski
im Dynamismus der kreativen Liebe, Poznań 2014
BERICHTE
Grzegorz Majkowski
Vaterland und Gedächtnis. Bericht von der gesamtpolnischen
Wissenschaftskonferenz: Auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Sprache.
Kultur. Erziehung. Zum 100. Jahrestag der Erlangung der
Unabhängigkeit Polens
VARIA
Sylwia Zydek
Bildung an Erinnerungsorten – Breslauer Bildungsprojekt
(Grundschule)
UNTERRICHTSENTWÜRFE