Zeszyt 4 (2020) - Wykaz artykułów język polski, angielski, niemiecki

Spis treści

Wprowadzenie
Maria Gagacka
Przemiany współczesnych rodzin jako wyzwanie edukacyjne
Iwona Gryz
Nauczyciel uczniom – wspieranie procesu uczenia się słownictwa w języku
angielskim przez uczniów dyslektycznych szkoły podstawowej
Emilia Gulińska
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
O. Andrzej Jastrzębski OMI
Wypływ poglądów Karola Gustawa Junga na współczesne paradygmaty
kulturowe
Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Miłość do szkoły – wybrane wskazania papieża Franciszka
Mirosław Kopeć
Karnoprawna ocena wręczania prezentów nauczycielom
Ks. Bartłomiej Krzos
O fundamentach chrześcijańskiego rozumienia duszy ludzkiej w obrazie
świata Arystotelesa
Wioleta Malicka
Potrzeby wychowawcze dzieci i współpraca dwóch podmiotów
– autorytet domu i szkoły w kilku krokach
Anna Menesatti, Zbigniew Formella
Il benessere scolastico nella scuola di primo grado alla luce della
teoria di U. Bronfenbrenner
Mirosław Rucki, Grzegorz Krawiec
Elementy wychowawcze zawarte w paschalnej liturgii rodzinnej
judaizmu

Ks. Marcin Sieńkowski
Wiara Polaków w ujęciu Jacka Woronieckiego OP
Leszek Wianowski
Poznaj samego siebie. Sokratejsko-terezjańskie uwarunkowania procesu
samopoznania

 

ContensIntroduction
Maria Gagacka
Changes in contemporary families as an educational challenge
Iwona Gryz
Teacher for Students – supporting the process of learning English
vocabulary by dyslexic primary school students
Emilia Gulińska
Disciplinary liability of teachers
Fr. Andrzej Jastrzębski OMI
The impact of Carl Gustav Jung’s views on contemporary cultural
paradigms
Fr. Sylwester Jaśkiewicz
Love for school - selected indications of Pope Francis
Mirosław Kopeć
Penal law evaluation of givinggifts to teachers
Fr. Bartłomiej Krzos
About the foundations of the Christian understanding of the human soul
in the image of the world of Aristotle
Wioleta Malicka
The educational needs of children and the cooperation of two entities
- the authority of home and school in a few steps
Anna Menesatti, Zbigniew Formella
School well-being in the first grade schoolin the light of
U. Bronfenbrenner’stheory
Mirosław Rucku, Grzegorz Krawiec
Educational elements in the Jewish family liturgy for Pesach
celebration

Fr. Marcin Sieńskowski
The Faith of Polish People According to Jacek Woroniecki OP
Leszek Wianowski
Get to know yourself. Socrates-Theresian conditioning
of self-knowledge

 

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
Maria Gagacka
Der Wandel der heutigen Familien als Herausforderung an das
Bildungswesen
Iwona Gryz
Vom Lehrer zu den Schülern – zur Förderung des Wortschatzlernprozesses
im Englischen durch dyslexische Schüler in der Grundschule
Emilia Gulińska
Die disziplinarische Verantwortung der Lehrer
O. Andrzej Jastrzębski OMI
Der Einfluss der Ansichten von Carl Gustav Jung auf zeitgenössische
Kulturparadigmen
Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Die Liebe zur Schule – ausgewählte Hinweise von Papst Franziskus
Mirosław Kopeć
Die strafrechtliche Beurteilung der Geschenkvergabe an Lehrer
Ks. Bartłomiej Krzos
Über die christlichen Verstehensgrundlagen der menschlichen Seele im
Weltbild von Aristoteles
Wioleta Malicka
Die Erziehungsbedürfnisse von Kindern und die Zusammenarbeit zweier
Träger – der Autorität des Elternhauses und der Schule - in ein paar
Schritten
Anna Menesatti, Zbigniew Formella
Zum guten Selbtsgefühl in der Schule des ersten Grades - im Lichte der
Theorie von U. Bronfenbrenner
Mirosław Rucki, Grzegorz Krawiec
Erzieherische Aspekte in der judaistischen familiären Passahliturgie

Ks. Marcin Sieńskowski
Der Glaube der Polen nach dem Konzept von Jacek Woroniecki OP
Leszek Wianowski
Erkenne dich selbst – zu sokratisch-theresianischen Bedingungen
des Selbsterkennungsprozesses